Oplysninger

Kontorets eneindehaver Advokat Christian de Jonquières er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokat Christian de Jonquières er dermed underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126, samt de advokatetiske regler udstedt af Advokatsamfundet.

De regler der særlig gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Se menupunkterne til venstre for yderligere oplysninger.